Please download Java(tm).

Politikerne ønsker ikke nærdemokrati

lokalråd Karrebæksminde har sendt en indsigelse til Næstved Kommune omkring lokalplan 054 - Dagligvarebutik ved Rønhave Parkvej i Karrebæksminde.
I brevet fremgår det med al tydelighed, at det der fra starten var ideen med lokalrådene, nemlig nærdemokrati, helt tilsidesættes af politikerne. Hvis du vil se hele lokalplanen, og måske gøre indsigelse imod den, så klik her.

 

Formand Søren Knudsen, Lokalråd Karrebæksminde, skriver:

Indsigelser vedr. lokalplan 054
Dagligvarebutik ved Rønhave Parkvej i Karrebæksminde.

I Næstved besluttede politikerne for få år siden at sætte fokus på borgerinddragelse og lokaldemokrati, ved bl.a. i forbindelse med byrådets arbejde, at sikre dialog med repræsentanter for lokalområdets borgere.

Der blev oprettet 16 lokalråd, hvis opgave det var at medvirke til at skabe en struktur, som fremmer demokrati gennem bedre dialog og information mellem borgere og kommunen. Borgerne skal mærke og opleve muligheden for at blive inddraget og få indflydelse på eget lokalområde. Ved at inddrage lokalrådene værdsættes det lokale engagement.

Vision - Mærk Næstved - indledes med følgende ”I Næstved er vi åbne og imødekommende. Her er plads til alle. Det skal mærkes at vi står sammen og gør tingene sammen. Demokrati er ikke en tilskuersport”. Dette betyder at aktiv deltagelse i demokrati og inddragelse af borgerne spiller en central rolle i visionen – Mærk Næstved.

Alle disse smukke ord og visioner bliver i den grad tilsidesat af flertallet blandt de nuværende byrådsmedlemmer, både i byrådet, samt i de udvalg, råd og nævn, hvor de er repræsenteret. Disse politikere ignorerer fuldstændig borgernes ønsker ligesom de slet ikke ønsker dialogen. Et af de mest grelle eksempler på tilsidesættelse af borgerinddragelse og lokaldemokrati som er oplevet her i Karrebæksminde, skete i forbindelse med ansøgningen om etablering af ny dagligvarebutik i Karrebæksminde.

For at give politikerne det bedste grundlag i beslutningsprocessen omkring ansøgningen, besluttede Karrebæksminde Lokalråd at afholde er borgermøde om planerne, og inviterede Ejendomsudvalgets medlemmer og embedsmænd til at deltage aktivt i dette møde, d.v.s. at lade politikere og embedsmænd redegøre for planerne.

Formålet med mødet var ligeledes at lade områdets borgere komme til orde via en sober debat, en debat som levnede plads til synspunkter både for og imod opførelse af en dagligvarebutik på den valgte lokalitet, og en debat i forhold til en ny butik i det hele taget. Denne dialog ville sikre at byrådspolitikerne, som næsten alle er bosat uden for området, fik en betydelig bedre information om borgernes ønsker, end de informationer som opnås ved kortere besøg, som turist eller som sommerhusejer.

Det var derfor særdeles uforståeligt for os, at ejendomsudvalgets formand meddelte, at man ikke ønskede at deltage i mødet, hvorefter Ejendomsudvalget på sit efterfølgende møde, traf principbeslutning om at lade ansøgeren udarbejde en lokalplan, som godkender opførelse af en dagligvarebutik. Beslutningen blev efterfølgende godkendt af et flertal i Byrådet.

Lokalrådet valgte, trods Ejendomsudvalgets negative holdning, at afholde borgermødet. Som refereret i pressen var mødedeltagelsen overvældende, og det var glædeligt at konstatere at der trods alt var nogle få byrådsmedlemmer som ønskede at overvære mødet ”Som fluer på væggen”.  Der var mange borgere som redegjorde for deres holdninger til planerne og en helt klar overvægt i tilkendegivelser om at man ikke ønskede en ny dagligvarebutik – der var kun tre indlægsholdere som ønskede en ny butik ”en lavprisbutik”.

Mødedeltagernes tilkendegivelser og argumenter er i meget kort form anført i vedlagte referat.

En anden anke over den politiske behandling af ansøgningen er, at den eksisterende rapport om konsekvenserne af etablering af en ny dagligvarebutik i området, ikke har været medtaget i den politiske behandling. Det viser sig nu at de fleste politikere intet kendskab havde til rapporten da afgørelsen blev truffet. Hvem der har ansvaret for denne udeladelse/hemmeliggørelse er ukendt for os, men det tyder på at nogen har fundet det vigtigt ikke at fremlægge et så betydningsfuldt materiale.

Rapportens konklusion er, læst med realistiske briller, at etableringen af en lavprisbutik i området, vil betyde lukning af de to eksisterende butikker.

Lokalrådet ønsker, i lighed med politikerne, udvikling af vores område. En effektuering af rapportens konklusion betyder det modsatte – afvikling, en afvikling som bliver mærkbar for alle områdets borgere, som vil opleve tabet af postafhentningssteder, apotek, vareudbringning, ekstra service, samt lavprisbutikkens begrænsede varesortiment.

Lokalrådets opgave er som anført at arbejde for den demokratiske proces, hvorfor lokalrådet i lighed med det store flertal blandt områdets beboere, ikke ønsker den foreslåede dagligvarebutik.

Lokalrådet har afslutningsvis bemærket at politikerne tilsyneladende forsat ikke ønsker debat og konfrontation med borgerne og derfor har vedtaget at afholde Borgermøde om planerne d. 12.08.2014

Kl. 16.00 – d.v.s. på et tidspunkt som sikrer at mange af områdets borgere, grundet arbejde m.m. ikke har mulighed for at deltage i mødet.

Med venlig hilsen

Formand
Søren Knudsen


20140717 11:39

 

 DET
 SKER
 HER I
KARREBÆKSMINDE

 

 
 
 

140 tons
Så meget vejer kontravægten på den spændende Karrebæksminde-bro.

Den store vægt gør, at der kun skal en ganske lille motor til at hæve og sænke broklappen.
Se mere her

 

Kakao, krigere og sutsko
Ja, det er ikke småting den smukke gule bygning ved broen har været anvendt til.


Læs mere

 

 

Havnene

Hvis man foretrækker at komme sejlende til Karrebæksminde, så er der også mulighed for det, hvad enten man kommer for sejl eller motor.
Havnene tilbyder en masse faciliteter og god service. Indsejlingen finder du her: La: N 55º 10' 30.02" Lo: E 11º 38' 14.72"
Se mere her

 

 

Karrebæksminde - meget mere end et idyllisk fiskerleje
Login Powered by CMSimple Template by Kildall Fotografi Sidst opdateret: 13/10 2018 09:14:16
Til forsiden