Please download Java(tm).

Generalforsamling

 Vedtægter Bestyrelse  Generalforsamling Regnskab

Referat af generalforsamlingen
den 24. november 2017
på Kursuscenter ”Smålandshavet”

Til stede: Bestyrelsen: Bernd Madsen, Per F. Møller, Poul Erik Pedersen, Lars Noltensmeier, Ulla Sinkbæk, samt deltagelse fra yderligere 10 parceller ud af 106 -  ialt 21 personer.

1 Valg af dirigent.
Formanden bød velkommen og foreslog Kurt Pedersen til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2.    Bestyrelsens beretning.
Formanden berettede om arbejdet i bestyrelsen i det forgangne år. Bl.a. om
-    lugtgener fra tang på stranden
-    grønne områder
-    fortove og kantsten
-    trafikstyring v/LN
-    snerydning
-    samarbejde med grundejerforeningen Mikkelhøj Beretningen godkendt.
Formandens beretning er vedlagt referatet på hjemmesiden: www.karrebæksminde.dk

3.    Forelæggelse af revideret regnskab 2016/17.
Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

4.    Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
4a. Budget, herunder kontingent og fondsbidrag.
Bestyrelsens forslag, om nedsættelse af kontingent til 500,- for alle, blev nedstemt. De tilstede- værende deltagere ønskede ikke at vedligeholde deres trekantsområder uden kompensation i kontingentet. Det betyder, at kontingent er uændret og at græsslåning i Lunden og ved Lodsvej ligeledes fortsættes uændret.

4b. Etablering af legeplads til de mindre børn (i Lunden v/Brentebakkevej)
Der er kommet mange nye beboere de sidste år, så det kan være en god idé, at etablere en legeplads. Bestyrelsen vil gerne arbejde videre med forslaget i samarbejde med Grundejerforeningen Mikkelhøj, da det også berører deres beboere.

4c. haveaffaldscontainer opstilles 4 gange årligt.
P.t opstilles container 2 gange årligt. Der var ikke blandt deltagerne stemning/brug for yderligere containere. I 2018 opstilles de i weekenderne 22/23 juni og 22/23. september. De opstilles fredag og fjernes mandag ved Mikkelhøj og ved Lodsvej.

5.    Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er kasserer Per F. Møller: Genvalgt
På valg er bestyrelsesmedlem: Poul Erik Pedersen: Genvalgt.
 
6.    valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
På valg er: Preben Madsen og Majbritt Vedel: Begge genvalgt

7.    Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant: På valg er Henning K. Jensen: Genvalgt
Nyvalgt revisor: Anders Schønemann Larsen Nyvalgt revisorsuppleant: Johnna Witthaus Franch

8.    Eventuelt.
Forslag om brochure/flyer om grundejerforeningen til nye beboere. Forslag om at hundeluftere husker ”de sorte poser”!!

OBS! OBS! Generalforsamling fredag den 23. november 2018 Dirigenten takkede for god ro og orden – og så var det tid til det store julebord.
Ref. USA/27/11-17


 

 DET
 SKER
 HER I
KARREBÆKSMINDE

 

 
 
 

140 tons
Så meget vejer kontravægten på den spændende Karrebæksminde-bro.

Den store vægt gør, at der kun skal en ganske lille motor til at hæve og sænke broklappen.
Se mere her

 

Kakao, krigere og sutsko
Ja, det er ikke småting den smukke gule bygning ved broen har været anvendt til.


Læs mere

 

 

Havnene

Hvis man foretrækker at komme sejlende til Karrebæksminde, så er der også mulighed for det, hvad enten man kommer for sejl eller motor.
Havnene tilbyder en masse faciliteter og god service. Indsejlingen finder du her: La: N 55º 10' 30.02" Lo: E 11º 38' 14.72"
Se mere her

 

 

Karrebæksminde - meget mere end et idyllisk fiskerleje
Login Powered by CMSimple Template by Kildall Fotografi Sidst opdateret: 13/11 2018 14:17:58
Til forsiden