Please download Java(tm).

Generalforsamling

 Vedtægter Bestyrelse  Generalforsamling Regnskab

Referat af generalforsamlingen
den 25. november 2016
på kursuscenter ”Smålandshavet”

 

Til stede: bestyrelsen: Bernd Madsen, Per F. Møller, Poul Erik Pedersen, Lars Noltensmeier, Ulla Sinkbæk, samt deltagelse fra yderligere 10 parceller

1 Valg af dirigent.
Kurt Pedersen blev enstemmigt valgt – og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Bestyrelsens beretning.
Formanden berettede om årets gang i foreningen. Beretning vedlagt dette referat.

Kommentarer til beretningen:

Hvorfor bliver sammenlægningen ikke til noget? Svar: Mikkelhøj har stadig ikke haft sammenlægning som punkt på deres generalforsamling – så vi har ikke noget skriftligt tilsagn derfra endnu.

Hvorfor kun ordne fortove på Rønhave Parkvej – Hvad med Mikkelhøj? Svar:  Kommunen har ikke afsat penge til mere i år. Men bestyrelsen arbejder videre på det, så alle fortove bliver renoveret med tiden.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Forelæggelse af revideret regnskab.
Kassereren gennemgik regnskabet.

Kommentarer. Kan opkrævning og indkaldelse til generalforsamlingen ikke udsendes på mail?

Svar: Det kræver, at vi har alles mailadresser. Vi ser på sagen!

Kassereren rettede et tak til revisorerne.

Herefter blev regnskabet godkendt.

4. Budget, herunder kontingent og fondsbidrag
Budget godkendt - kontingent og fondsbidrag ligeledes. Opkrævningen sker 1 gang om året til betaling pr. 1 juni – og gerne via betalingsservice.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er: Formand Berndt Madsen. Genvalgt med applaus

På valg er: bestyrelsesmedlemmerne Lars Noltensmeier og Ulla Sinkbæk. Begge genvalgt med applaus

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
På valg er Preben Madsen. Genvalgt med applaus.
Anette Madsen ønskede ikke genvalg. Majbritt Vedel blev valgt med applaus.

7. Valg af 2 revisorer, samt revisorsuppleant.
På valg er Egon Nielsen, Henning K. Jensen og Lone Larsen. Alle blev genvalgt med applaus.

8. Eventuelt
Henning Jensen fra Karrebæk Bådelaug reklamerede for bådelauget. Der er faldende medlemstal. De har forfattet et lille skrift for at gøre opmærksom på lauget. Alle grundejere i grundejerforeningerne
Mikkelhøj og Fjordparken har ret til en bådplads og lauget udlejer gerne gæstepladser. Så har man en jolle, var det måske en ide at anskaffe sig en bådplads der!

Og så den helt store diskussion om ”lortespanden” ved Lodsstien!
Affaldsspanden er taget ned p.g.a. hærværk. Det var ikke bestyrelsens agt at sætte en ny spand op men….. det er der både for og imod med. Nogle mener, at hundelortene så ligger på græsset og sviner græsslåmaskinen – andre mener, at hundeejerne selv kan tage deres hundeposer med hjem eller smide dem i en nærliggende skraldespand. Så hvem skal man stille tilfreds? PT holder bestyrelsen øje med arealet og så kommer der nok en ny spand op!

Hvem skal rydde sne på Lodsstien? Svar: Det skal de 4 lodsejere. Grundejerforeningen har ikke ansvar for stien.
Ordstyreren afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden
 

Ref. 29/11-16/usa


 

 

 

 DET
 SKER
 HER I
KARREBÆKSMINDE
 

140 tons
Så meget vejer kontravægten på den spændende Karrebæksminde-bro.

Den store vægt gør, at der kun skal en ganske lille motor til at hæve og sænke broklappen.
Se mere her

 

Kakao, krigere og sutsko
Ja, det er ikke småting den smukke gule bygning ved broen har været anvendt til.


Læs mere

 

 

Havnene

Hvis man foretrækker at komme sejlende til Karrebæksminde, så er der også mulighed for det, hvad enten man kommer for sejl eller motor.
Havnene tilbyder en masse faciliteter og god service. Indsejlingen finder du her: La: N 55º 10' 30.02" Lo: E 11º 38' 14.72"
Se mere her

 

 

Karrebæksminde - meget mere end et idyllisk fiskerleje
Login Powered by CMSimple Template by Kildall Fotografi Sidst opdateret: 15/12 2017 08:58:26
Til forsiden