Please download Java(tm).

Vedtægter for Lokalråd Karrebæksminde


§ 1     Lokalrådets navn og hjemsted

Stk. 1 Lokalrådets navn er Lokalråd Karrebæksminde.
Stk. 2 Lokalråd Karrebæksmindes hjemsted er Næstved Kommune.

§ 2     Lokalrådets formål

Stk. 1 Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige
         interesser som bindeled mellem offentlige myndigheder og
         borgerne. Formålet er endvidere at skabe det bredest
         mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver.   
         Lokalrådet tager problemer op af almen karakter, rejst
         af en eller flere borgere i området.
Stk. 2 Lokalrådet har sit virke i Karrebæk Sogn i Næstved
         Kommune.
Stk. 3 Lokalrådet udfører sine opgaver i henhold til byrådets
         beslutninger og i henhold til de af byrådet besluttede
         principper for borgerinddragelse.
Stk. 4 Lokalrådet inddrages i Næstved Kommunes behandling af
         sager, der vedrører lokalrådets geografiske område
         Karrebæk Sogn. Det drejer sig blandt andet om sager
         vedrørende:
         • Lokalplaner og dispensationer fra kommune- og  
           lokalplaner         
         • Trafiksikring, trafiksanering, færdselsregulerende
           foranstaltninger og kollektiv trafik
         • Miljøspørgsmål
         • Turisme og erhvervsfremme
         • Etablering og drift af idrætsanlæg   
         • Etablering af kultur- og fritidsaktiviteter
         • Borgerbetjening og pasningstilbud   
         • Skoledistrikter
Stk. 5 Lokalrådet kan optage sager og emner og indstille disse
         til politisk behandling i Næstved Kommune.

§ 3     Lokalrådets medlemmer

Stk. 1 Lokalrådet består af et ulige antal mellem 7 og 11
         medlemmer plus 2 suppleanter og 2 revisorer.   
         Lokalrådet sammensættes så bredt som muligt med
         henblik på medlemmernes køn, alder og bopæl mv.      
         Lokalrådsmandatet er 2-årigt, idet 3-5 medlemmer er
         på valg i lige år og 4-6 på valg i ulige år.   
         Medlemmer, suppleanter og revisorer vælges ved
         generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2 Lokalrådsmedlemmer kan efter eget ønske udtræde
         af rådet.

§ 4     Generalforsamling

Stk. 1 Lokalrådets medlemmer vælges på en generalforsamling,
         der afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal
         (marts måned). Generalforsamlingen indvarsles skriftligt
         med 3 ugers varsel i lokale medier, der som minimum
         dækker lokalområdet.   
         Indvarslingen sker med følgende dagsorden:   
         1. Valg af dirigent   
         2. Valg af stemmetællere   
         3. Formandens beretning   
         4. Kassererens beretning   
         5. Indkomne forslag   
         6. Valg af medlemmer og suppleanter   
         7. Valg af revisor   
         8. Eventuelt
Stk. 2 Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen
         i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3 Borgere, der har bopæl i lokalområdet og er 15 år
         eller derover, er stemmeberettigede til generalforsamlingen
         og kan lade sig opstille som kandidater til lokalrådet på
         generalforsamlingen.
Stk. 4 Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt
         stemmeflertal. Hvis lokalrådet, dele heraf eller blot én
         fremmødt ønsker det, foretages skriftlig afstemning.
Stk. 5 Lokalrådet konstituerer sig med formand, næstformand,
         sekretær og kasserer.    Konstitueringen offentliggøres
         i lokale medier, som minimum dækker lokalområdet, feks.
         hjemmeside eller beboerblad. Lokalrådet fastsætter selv
         sin forretningsorden.

§ 5     Lokalrådets arbejde

Stk. 1 Der indkaldes skriftligt til lokalrådets møder med mindst
         14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet i
         lokalrådet, skal være indkommet senest 10 dage før
         mødets afholdelse.   
         Dagsorden offentliggøres minimum 4 dage før mødets
         afholdelse. Der føres beslutningsreferat ved møderne.
         Dagsorden og referat offentliggøres på lokalrådets
         hjemmeside.
Stk. 2 Lokalrådet er forpligtet til i videst muligt omfang at give
         løbende orientering om rådets arbejde til borgerne i
         lokalområdet gennem lokale medier som f.eks.
         hjemmeside, beboerblad eller lignende.
Stk. 3 Kassereren er pligtig til at give en oversigt over
         lokalrådets økonomi på anmodning fra borgere i
         lokalområdet.   
         Det reviderede regnskab fremlægges på
         generalforsamlingen. Lokalrådets regnskab følger
         kalenderåret.
Stk. 4 Lokalrådet har pligt til at indkalde til borgermøde på
         skriftlig begæring fra mindst 20 borgere senest en måned
         fra modtagelsen af begæringen.
Stk. 5 Lokalrådet har pligt til at indkalde til ekstraordinær
         generalforsamling på skriftlig begæring fra mindst 50
         borgere senest en måned fra modtagelsen af begæringen.
Stk. 6 Alle afgørelser i lokalrådet sker ved stemmeflertal.   
         Rådet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af
         medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed kan
         forslaget genoptages. Ved genoptagelse tæller formandens
         stemme dobbelt ved afstemningen.
         Hvis blot ét medlem af lokalrådet ønsker det, foretages
         skriftlig afstemning.

§ 6     Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1 Lokalrådet tegnes af formanden. Ved økonomiske
         dispositioner over kr. 2.500 kræves dog underskrift af
         formand og kasserer i forening. Køb, salg og pantsætning
         af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
         Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr. 10.000
         godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 2 Der påhviler ikke rådets medlemmer nogen personlig
         hæftelse for de forpligtelser, som påhviler lokalrådet.

§ 7     Vedtægtsændringer

Stk. 1 Ændringer i lokalrådets vedtægter kan kun vedtages af
         generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte
         stemmer for ændringen.

§ 8     Opløsning

Stk. 1 Lokalrådet kan kun opløses af to på hinanden følgende
         ekstraordinære generalforsamlinger, der begge er indkaldt
         med denne sag på dagsordenen.   
         Opløsning kan ske, når mindst 2/3 af de fremmødte
         stemmer for opløsning af lokalrådet.
Stk. 2 Vedtages opløsning af lokalrådet, tager den
         ekstraordinære generalforsamling ved simpelt
         stemmeflertal bestemmelse om anvendelse af lokalrådets
         midler. Tildelte kommunale midler tilfalder Næstved
         Kommune.

Vedtaget på den Stiftende Generalforsamling i Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum den 26. april 2010.

Ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. marts 2011.

Ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. marts 2017. 

14/03/2017Palle Birk Hansendirigent


 DET
 SKER
 HER I
KARREBÆKSMINDE
 

140 tons
Så meget vejer kontravægten på den spændende Karrebæksminde-bro.

Den store vægt gør, at der kun skal en ganske lille motor til at hæve og sænke broklappen.
Se mere her

 

Kakao, krigere og sutsko
Ja, det er ikke småting den smukke gule bygning ved broen har været anvendt til.


Læs mere

 

 

Havnene

Hvis man foretrækker at komme sejlende til Karrebæksminde, så er der også mulighed for det, hvad enten man kommer for sejl eller motor.
Havnene tilbyder en masse faciliteter og god service. Indsejlingen finder du her: La: N 55º 10' 30.02" Lo: E 11º 38' 14.72"
Se mere her

 

 

Karrebæksminde - meget mere end et idyllisk fiskerleje
Login Powered by CMSimple Template by Kildall Fotografi Sidst opdateret: 15/12 2017 08:58:26
Til forsiden