Fremhævede nyhederNyhederTurisme

Saltø Å skal hjælpe vandmiljøet i Karrebæk Fjord

-Vi skal være med til at skabe et dejligt vådområde, der med tiden skal blive til at godt naturområde, med masser af dyr, fugle og fisk, fortæller greve Carl-Christian Scheel-Plessen fra Saltø Gods.
Sammen med omkringliggende lodsejere er han gået med i et projekt, hvor gravemaskinerne i februar går i gang med at omdanne 172 hektar marker til et nyt naturområde.
-For at forbedre vandmiljøet skabes der nu et vådområde langs med Saltø Å. Det får navnet Vådområde Syvhøje og staten og EU har bevilget 52 mio. kr. til projektet.

Vådområdet består af skiftevis fugtige og tørre enge, hvoraf mange bliver oversvømmet om vinteren. Med sine 172 ha svarer området til 241 fodboldbaner.

MINDRE KVÆLSTOF I KARREBÆK FJORD
-Med statens vandplaner kom der krav om, at vandmiljøet i hele Danmark skal forbedres, og for Næstved Kommunes vedkommende betyder det blandt andet, at udledningen af kvælstof til Karrebæk Fjord skal mindskes, fortæller projektleder Anja Rasmussen fra Næstved Kommune.
Det store vådområde, der forventes at være færdiganlagt i slutningen af året, vil fungere som et rensningsanlæg, hvor bakterier i jorden vil fjerne det overskydende kvælstof.
-Det vil hindre at kvælstof fra markernes drænvand og fra vandløbene, løber ud i fjorden, siger Anja Rasmussen.
-Her virker kvælstoffet som gødning der får algerne til at formere sig, så vandet bliver uklart. I vådområdet bliver de vandløbsnære arealer gjort mere våde, og i de fugtige områder, vil bakterierne omdanne kvælstofforbindelser til frit kvælstof, som damper af og op i luften, hvor den ingen skade gør.

Saltø Å skal hjælpe Karrebæk Fjord med et bedre vandmiljø.

EN GRØN KILE
Vådområdet kommer til at vise sig som en ca. 10 km lang, grøn kile fra Karrebæk Fjord og op langs med Saltø Å. På arealer ved Saltø Gods vil man f.eks. kunne se de store våde arealer på begge sidder af Saltøvej.
Desuden vil man kunne se, at Saltø Å igen har fået sit naturlige bugtede forløb i stedet for den lige, unaturlige form, det har i dag. Vandstanden i området vil skifte hen over året, fra at være med synligt vandspejl på store flader om vinteren, til grønne enge langs med vandløbet om sommeren.

RIGERE DYRELIV
Etableringen af vådområdet vil være til stor gavn for dyrelivet i området. Fugle som vibe, grågås, strandskade, præstekrave og tårnfalk vil med stor sandsynlighed kunne ses i området og man vil f.eks. kunne se viben få unger på engene. I vandløbet vil havørreden få forbedrede levevilkår med nye gydepladser som etableres i det nye vandløb. I dag har Havørreden ikke mange gydepladser på den nedre del af Saltø Å, men det vil der blive lavet om på i det nye naturområde.
Projektet blev startet for godt 5 år siden med bl.a. forundersøgelser og køb af jord til naturområdet. De 52 mill. kroner til projektet er primært gået til køb af erstatningsjord til de berørte lodsejere.

Den blå markering viser, hvor vådområdet bliver skabt .
error: Nej!