Generalforsamling

Bestyrelse

Vedtægter

Generalforsamling

Regnskab

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til 2. ekstraordinære generalforsamling
Torsdag den 1. oktober 2020 kl. 19.00
Skipperstuen, Næstved Sejlklub, Ved Broen 29
Forslag om at alle metrikler med adresse på Mikkelhøj, som idag er medlemmer af Karrebæksminde Fjordpark, flyttes til Grundejerforeningen Mikkelhøj.
Med overflytningen følger den tilhørende andel af grundejerforeningens egenkapital.

 

Foreningen har bestilt containere til haveaffald følgende datoer:
19.-21. juni 2020
25.-27. september 2020

 

 

Husk iøvrigt at sende besked om jeres mailadresse til kasserer Per F. Møller på Per.f.moller@stofanet.dk

 

Referat af generalforsamlingen
den 28. november 2019 kl. 18.00
på Kursuscenter Smålandshavet
.

Til stede: Fra bestyrelsen: Bernd Madsen, Per F. Møller, Poul Erik Pedersen, Ulla Sinkbæk,

Afbud fra Lars Noltensmeier.

Derudover deltagelse fra 12 parceller i alt 19 personer.

1. Valg af dirigent.

Formanden bød velkommen og foreslog Kurt Pedersen som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt, men lidt sent!!

2. Bestyrelsens beretning.

– Bestyrelsen arbejder stadig på opsættelse af skilte med  max 30 km. på Rønhave Parkvej.                 Kommune, politi og skolen er kontaktet.

– Der er kommet 19 nye beboere i løbet af året.

– Skulle det blive snevejr, bliver fortove fejet og saltet sammen med rydning på stikvejene.

– Nyt om sammenlægning med grundejerforeningen Mikkelhøj

– Kantstene bliver forhåbentlig udbedret i 2020. Bestyrelsen er i jævnlig kontakt med kommunen.

– Generalforsamling 2020 afholdes ultimo november

– Container opstilles i juni og september – datoer opslås på hjemmesiden www.karrebaeksminde.dk

-Formanden opfordrede forsamlingen til at komme med forslag/ ideer til bestyrelsen. Evt. lave et       lille udvalg.

Beretning godkendt.

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

Kassereren gennemgik regnskabet. Erhvervsforsikring er opsagt pr. 1. april 2020. Tryg kontaktes igen for yderligere oplysning om dækning. Ved regnskabsafslutning manglede en del at betale kontingent – p.t. har alle betalt. Værdipapirerne er igen i år faldet i værdi.

Spørgsmål om, hvad alle pengene skal bruges til: Bl.a. vejbelægning på et eller andet tidspunkt.

Regnskab godkendt.

4a. Forslag til budget herunder kontingent og fondsbidrag.

Kontingent uændret 1.000,- til betaling i maj.

Budget godkendt.

4b. Sammenlægning med grundejerforeningen Mikkelhøj.

På generalforsamlingen i 2015 blev betingelser og principper for sammenlægning af grundejerforeninger godkendt.

Vi er blevet kontaktet af formanden for Grundejerforeningen Mikkelhøj, og i løbet af 2020, ser vi, om vi kan blive enige om en sammenlægning. I så fald indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. De øvrige grundejerforeninger i området vil blive spurgt, om de vil fusionere på samme betingelser.

5. Indkomne sager – ingen

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er Per Møller og Poul Erik Pedersen. Begge genvalgt.

7. Valg af 2 suppleanter.

På valg er Preben Madsen og Majbritt Vedel. Begge genvalgt.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

På valg er Henning K. Jensen, Anders Schønemann Larsen og Johnna Franck. Alle blev genvalgt.

9. Eventuelt.

– Hvor ligger strandarealet? Det er fælleseje med Mikkelhøj og ligger ved bådelauget ved fjorden.

– Forslag om at byde nye beboere velkommen.

Nogle stikveje sætter flag ud ved fødselsdage eller holder en lille ”stikvejsfest” . Måske skulle grundejerforeningen afholde en sommerfest i ”Lunden”

– Der er drillerier med udskrivning fra hjemmesiden

– John Kryger tilbød at være aktiv i bestyrelsen – kommunikation m.v.

– Opfordring om at oplyse mailadresse til kassereren, så kan/vil  bestyrelsen informere mere om arbejdet i foreningen.

Dirigenten takkede for god ro og orden og ønskede alle en glædelig jul

Ref. 2/12-19usa

Referat i printvenlig version – klik her

error: Nej!