Generalforsamling

 

 

 

 


Bemærk at generalforsamlingen i 2019 afholdes torsdag den 28. november 2019

 

Referat af generalforsamlingen den 23. november 2018 på Kursuscenter ”Smålandshavet”

Til stede: Bestyrelsen: Per F. Møller, Poul Erik Pedersen, Lars Noltensmeier, Ulla Sinkbæk, samt deltagelse fra yderligere 12 parceller ud af 106 –  ialt 18 personer.

Afbud fra Formand Bernd Madsen

 

1 Valg af dirigent.

Lars Noltensmeier bød velkommen og foreslog Kurt Pedersen til dirigent

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

 1. Bestyrelsens beretning.

Lars Noltensmeier berettede om arbejdet i bestyrelsen i det forgangne år.

Bl.a. om

 • Friarealet Rønhave Parkvej 38-42
 • Fortove
 • Skolevej – 30 km hastighed zone
 • Parkering af store køretøjer
 • Grønne områder

Bestyrelsen blev bedt om at kontakte Grundejerforeningen Mikkelhøj, for endelig at få afklaret om de 2 grundejerforeninger skal slås sammen.

Forslag om at kontakte Lokalrådet i kampen om at få ændret skiltningen til 30 km zone i hele området.

Beretningen godkendt.

Bestyrelsens beretning er vedlagt referatet på hjemmesiden:  www.karrebæksminde.dk

 

 1. Forelæggelse af revideret regnskab 2017/18.

Kassereren gennemgik regnskabet, Der blev spurgt ind til kontingentets sammensætning, hvor det blev konstateret, at bestyrelsen ikke betaler kontingent og nogle har halv kontingent. Det blev bemærket, at fondsbidrag ifølge vedtægter skal have særskilt regnskab.

Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Budget, herunder kontingent og fondsbidrag.

Budgettet blev gennemgået.

Bestyrelsen foreslog, at kontingent og fondsbidrag er kr. 1.000,- for alle.

Stor diskussion om fællesarealer og trekantstykker. Bestyrelsen har forespurgt på kommunen, der siger, at det er den enkelte grundejers pligt selv at holde oversigtstrekanter m.v, ligesom det også påhviler grundejeren at renholde for sne.

Afsteming:

For budgetforslaget: 12 personer

Imod budgetforslaget: 1 person

Ikke stemt: 1 person

Budgettet godkendt.

 

 

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er formand Bernd Madsen: Genvalgt

På valg er bestyrelsesmedlem: Lars Noltensmeier og Ulla Sinkbæk: Genvalgt.

 

 

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:

På valg er: Preben Madsen og Majbritt Vedel: Begge genvalgt

 

 1. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant:

På valg er Henning K. Jensen: Genvalgt

Nyvalgt revisor: Anders Schønemann Larsen

Revisorsuppleant: Johnna Witthaus Franch

 

 1. Eventuelt.

Ønske om at få større containere. Kan ikke lade sig gøre, da vognmanden ikke har dem større. Så:

Vis hensyn, pres affaldet sammen, så der kan være noget mere i containerne 

Container kommer i weekenderne 22. – 23. juni og 21. og 22. september 2019.

OBS!  Generalforsamling torsdag den 28. november 2019

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Ref. USA/26/11-18

 

 

 

 

error: Nej!