Fremhævede nyhederNyheder

De gør det ikke for pengenes skyld

Til efteråret er der igen menighedsrådsvalg i hele landet og i Karrebæk skal der vælges et nyt menighedsråd for en to-årig periode. Og der er opgaver nok at tage fat på. Der er orienteringsmøde om menighedsrådet og valget i Karrebæk Sogn den 14. maj kl. 19.00 i Bethesda på Kirkebakken 5-7.

Stemmeprocenten ved valgene til landets 1.634 menighedsråd skal næsten opgøres i promiller, så lav er deltagelsen til det vel nok mest overset valg i Danmark.
Flere menighedsråd er ikke fuldtallige, men sådan er det ikke i Karrebæk Sogn, hvor der den 14. maj indkaldes til orienteringsmøde omkring valget til menighedsrådet, som finder sted den 17. september 2024.

-Vi kan selv træffe beslutninger i mange sager, siger Jens Ilnov. (Foto: Nicolas Daniel Ilnov)

MANGE SPÆNDENDE OPGAVER
På orienteringsmødet i Bethesda på Kirkebakken, vil det nuværende menighedsråd orientere om det arbejde det laver, ligesom selve valghandlingen vil blive gennemgået.
Men hvad er det et menighedsråd laver?
Vi har spurgt den nuværende næstformand Jens Ilnov og formand for kirkegårdsudvalget Finn John Carlsson.
-Der er rigtig mange spændende opgaver at tage fat på, og når først arbejdsopgaverne er fordelt mellem medlemmerne af menighedsrådet, så er der struktur på tingene.

ET MÅNEDLIGT MØDE
-Menighedsrådet holder møde en gang om måneden, hvor vi gennemgår de punkter, der er kommet på dagsordenen, fortæller Jens Ilnov.
-Mange af punkterne også når det drejer sig om økonomi, kan vi selv træffe beslutninger om, men når det er større beløb, der skal bruges på forskellige ting, så skal vi lige have punktet forbi provstiudvalget, for i de fleste tilfælde, at få deres accept.

LANGT SEJT TRÆK
-Men ting ta´r tid, som Piet Hein engang har skrevet, fortsætter Finn John Carlsson.
-For over 4 år siden startede vi på et projekt, som skulle munde ud i nogle bedre lokalefaciliteter for vores medarbejdere. Først havde vi planer om at lave den gamle spejderhytte om og bruge den. Og så startede skriverierne frem og tilbage med provstiet, og efterfølgende, da vi fik tilladelsen, kunne vi starte med at stille op i køen hos kystdirektoratet. Efter 18 måneders venten, kom vores formand og kirkeværge op med et nyt forslag, nemlig at købe de tidligere kontorbygninger på Karrebækvej 850, og samtidig sætte Bethesda til salg. Og det er nu sket.

-Menighedsrådet har fået reetableret det gamle kampestensdige, lavet ny trappe og gelænder og så er der kommet meget mere lys på kirkegården, fortæller Finn John Carlsson. (Foto: Per Krog Rasmussen)

-Vi har også haft et større projekt med fugt i kirketårnet, efter der for omkring 70 år siden blev fyldt en masse jord op omkring tårnet. Det har vi nu truffet en beslutning om, efter vi har haft et par yderst kompetente landskabsarkitekter ind over, og senest har provstiets arkitekt besluttet, hvad der skal gøres.
-Så det søger vi nu provstiet om penge til, fastslår Finn John Carlsson.
Mange andre projekter er blevet afsluttet under det nuværende menighedsråd, bl.a. bedre belysning på parkeringspladsen og kirkegården, fjernelse af efeu på et par af kirkegårdens smukke træer og reetablering af det gamle kampestensdige fra Karrebækvej mod mølleporten.

MANGLER YNGRE MENNESKER
Karrebæk Sogns Menighedsråd består i dag af 8 personer. Formand er Carsten Storgaard, næstformand Jens Ilnov, kasserer Jette Jespersen, kirkeværge Jørn Møller Jakobsen, kontaktperson Kirsten Trolle Nyvang, formand for kirkegårdsudvalget Finn John Carlsson og menigt medlem Erik Sørensen. Sognepræst Jakob Grandjean er selvskrevet medlem af menighedsrådet.
-Vi holder normalt menighedsrådsmøde kl. 9 om formiddagen, men vi vil meget gerne flytte det til efter normal arbejdstid, så vi kan få nogle yngre kræfter med på holdet, påpeger Jens Ilnov.
-Det er ingen hemmelighed, at gennemsnitsalderen i vores menighedsråd er på den anden side af 65, og det skulle vi meget gerne have gjort noget ved.
-Derfor håber vi meget, at der kommer nogle yngre mennesker og melder sig under fanerne, så de kan være med til at sætte dagsordenen for, hvad der skal ske i sognet i fremtiden.
-Der skal også vælges suppleanter til menighedsrådet, og disse bliver naturligvis også inviteret med til møderne. Så på den måde er der mulighed for at komme stille og roligt ind i arbejdet.

MANGE FRIVILLIGE
-Vi skal heller ikke glemme de mange frivillige, som vi i aktivitetsudvalget har stor glæde af, siger Finn John Carlsson.

-Uden de mange frivillige hjælpere, kunne det bare ikke fungere, påpeger Finn John Carlsson. (Foto: Nadia Krogager Carlsson)

-Det er frivillige, der giver en hjælpende hånd bl.a. med at dække bord og lave kaffe til vores tirsdagstræf og andre aktiviteter, står for kortklub og litteraturkreds, eller og ikke mindst står for udbringningen af vores sogneblad, der kommer 4 gange om året.
-Uden disse hjælpere kunne det bare ikke fungere!

STORT BUDGET
Menighedsrådene landet over har alle et meget afmålt budget, som de hvert år skal overholde.
De fleste udgifter på budgettet er til lønninger og pensioner, men der er også sat penge af til kirkelige handlinger, koncerter, vedligeholdelse af bygninger og maskiner og mindre indkøb.
-Skal vi rigtig ud og bruge penge, skal der ansøges hos provstiudvalget, som godt kan finde på at vende tommelfingeren nedad. Men så må vi op på hesten igen med endnu flere gode argumenter eller hvad vi nu har gemt i ærmet, smiler Finn John Carlsson.
Valgperioden for det kommende menighedsråd i Karrebæk er 2 år, og der er som sagt afstemning den 17. september. For at blive valgt til kirkens menighedsråd skal man være medlem af folkekirken og tilhøre det sogn, man ønsker at stille op i.
-Man får ikke løn for at sidde i menighedsrådet. Kun formanden, kontaktpersonen, kirkeværgen og kassereren modtager et mindre honorar, der lige kan dække et billigt telefonabonnement, så det er ikke for pengene skyld man stiller op, men fordi man gerne vil være med til at gøre en forskel i det lokale sogn, siger Finn John Carlsson.
Skulle de godt 12.000 medlemmer af alle landets menighedsråd have løn, bare som byrådspolitikerne får, så ville det koste staten et godt stykke over 1,3 milliard kroner.
Men kom og hør mere og få svar på dine spørgsmål om menighedsrådet i Karrebæk Sogn den 14. maj kl. 19.00 i Bethesda på Kirkebakken 5-7.

error: Nej!